وقد رحب Molitecnica جنوب شفابن ألتامورا على طلب فيديريكو II لغة المدرسة الثانوية لاستضافة, في مقرها, 4B الطبقة بالتناوب بين العمل والمدرسة ليوم الجمعة الرابع من مايو 2017.

L’attività di formazione è stata progettata dal tutor formativo di Molitecnica Sud Dott.ssa Maria Ferrulli e dal docente tutor interno designato dall’istituzione scolastica Prof.ssa Giovanna Calisi ed ha riguardato argomenti quali il Marketing, Espressioni Idiomatiche di Business English e Telephoning, la Lettera di Credito, gli Incoterms.

Il percorso ha avuto come fine l’integrazione della formazione scolastica con quella professionale e l’accoglienza di studenti delle scuole superiori ha rappresentato un’occasione privilegiata ed al contempo preziosa per far conoscere agli stessi la realtà dell’azienda, i prodotti, i mercati, le competenze, le specifiche professionalità.