24-25/05/2017 مشروع التدريب I.I.S.S. “ميشيل دي نورا” ألتامورا.

في البيانات 24 مايو 2017, تمت زيارتها Molitecnica جنوب متعة استضافة, في مقرها, لو المصنفة 5AP ه 5BP dell'I.I.S.S. “ميشيل دي نورا” لقاء التدريب على قطاع المطاحن التي عقدها مدير تشارلز فيلم. Il corso ha avuto come fine l’integrazione della formazione scolastica con quella professionale dei maturandi.

A questa giornata di formazione, ha fatto seguito un “Corso sulla macinazione dei cerali” tenutosi presso il Molino Calemma S.r.l. ألتامورا, cliente storico di Molitecnica Sud, al quale ha partecipato anche il Cav. Giuseppe Pellicola in qualità di esperto mugnaio.

Le classi sono state accompagnate dal Prof. Popolizio Vito Domenico (Scienza e cultura dell’alimentazione), Prof. Fiore Francesco (Laboratorio di pasticceria) e Prof. Natuzzi Pietro (Processi Tecnologici).